Kalashnikov, V. V., V. V. Avramenko, N. I. Kalashnykova, and V. V. Kalashnikov. “A Cryptosystem Based Upon Sums of Key Functions”. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, Vol. 8, no. 1, Jan. 2018, pp. 31-38, https://ijcopi.org/ojs/article/view/5.