[1]
V. V. Kalashnikov, V. V. Avramenko, N. I. Kalashnykova, and V. V. Kalashnikov, “A Cryptosystem Based Upon Sums of Key Functions”, Int. Journal of COP and Infor., vol. 8, no. 1, pp. 31-38, Jan. 2018.