Kalashnikov, Vyacheslav V., Viktor V. Avramenko, Nataliya I. Kalashnykova, and Vitaliy V. Kalashnikov. 2018. “A Cryptosystem Based Upon Sums of Key Functions”. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics 8 (1), 31-38. https://ijcopi.org/ojs/article/view/5.