[1]
Kalashnikov, V.V., Avramenko, V.V., Kalashnykova, N.I. and Kalashnikov, V.V. 2018. A Cryptosystem Based Upon Sums of Key Functions. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics. 8, 1 (Jan. 2018), 31-38.