(1)
Kalashnikov, V.; Avramenko, V.; Kalashnykova, N.; Kalashnikov, V. A Cryptosystem Based Upon Sums of Key Functions. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics 2018, 8, 31-38.